Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Javni razpisi in javni pozivi Javni razpis za mlade raziskovalce 2024

Javni razpis za mlade raziskovalce 2024

Akcije dokumenta

Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021 in spremembe), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2022), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022 in spremembe) ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, z dne 14.12.2022, objavljamo

                                                                                                            javni razpis
                                                                        za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v letu 2024
                                                                                                    pri izbranih mentorjih

Temeljni subjekti v tem dokumentu ter prilogah so zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za vse spole.

Namen razpisa je izbor mladih raziskovalcev, s pričetkom usposabljanja v letu 2024, z namenom pridobitve doktorata znanosti, in sicer na naslednjih področjih in pri naslednjih mentorjih – povsod po eno prosto mesto:

Področje    
Programska skupina
 Mentor
Matematika P1-0222 – Algebra, teorija operatorjev in finančna matematika Doc. dr. Urban Jezernik
Matematika P1-0291– Analiza in geometrija Prof. dr. Franc Forstnerič
Matematika P1-0297 – Teorija grafov Prof. dr. Drago Bokal
Računsko
intenzivne
metode in          
aplikacije
P1-0294 – Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu,
diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi           
in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju
Prof. dr. Primož Potočnik
Fizika P2-0348 – Nove slikovno-analitske metode Prof. dr. Zvonko Jagličić

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot štiri leta. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust z naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas temu ustrezno podaljša, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi dalj časa trajajoče bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev.

 
Izbran mladi raziskovalec, ki ob prijavi na razpis še ne bo imel zaključenega študijskega programa druge stopnje, mora študij zaključiti najkasneje do 15. septembra 2024.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ne zaposluje kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so preko Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatov za mlade raziskovalce so:

 • ocena razgovora s kandidatom (največ 5 točk);
 • objavljeni članki (največ 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja (največ 1 točka);
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99)
 • priložena priporočilna pisma (največ 2 točki)
 • magistrska naloga (največ 3 točke)


Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. Mentor bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenil glede na postavljena merila.

Obvezna dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  MR-2024;
 • pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral do vključno 15.09.2024 in predložil potrdilo o opravljeni diplomi do istega dne (samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še ne bodo diplomirali) – Obrazec IZJAVA št. 1;
 • pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov – Obrazec IZJAVA št. 2;
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec IZJAVA št. 3;
 • dokazilo o izobrazbi:
    • fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopija diplome prve in druge stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa);
    • dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju;
    • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah ter povprečno oceno za prvo in za drugo stopnjo magistrskega študijskega programa, če kandidatu diploma še ni bila podeljena.
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan;
 • originalno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija – tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno).
 • potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista, ki jo imetnik lastnoročno podpiše – fotokopija bo imetniku vrnjena po zaključenem postopku iz tega razpisa).
 • vsaj eno priporočilno pismo;
 • elektronski izvod magistrske naloge v slovenskem ali angleškem jeziku (če je kandidat že zaključil magistrski študij), sicer pa osnutek magistrske naloge. Če magistrsko delo ni napisano v slovenskem ali angleškem jeziku, je potrebno priložiti še razširjeni povzetek v slovenskem ali angleškem jeziku.

Kandidati prijavi lahko priložijo:

 • dokazila o prejetih nagradah in priznanjih, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in kandidatov opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.


Vse osebne podatke, ki jih bodo kandidati navedli v prijavi, bomo uporabili izključno na podlagi zakonov in za namen zaposlitve na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.

Tujci oziroma kandidati, ki so diplomirali v tujini:
Tujci oziroma kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 15.09.2024 (Obrazec IZJAVA št. 1).

V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega progama druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora inštitutu dostaviti še:

 • odločbo/sklep visokošolskega zavoda v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.


Čas sklenitve delovnega razmerja:
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko bo z izbranim kandidatom sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, kot ga določa 12. člen Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, vendar največ za štiri leta.

Prijave na razpis:

Kandidati naj pošljejo prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do ponedeljka, 15. aprila 2024:

 • Na elektronski naslov katarina.music@imfm.si, s sklicevanjem na zadevo »Razpis za mlade raziskovalce 2024«. V elektronskem sporočilu mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov prebivališča pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Ali
 • Po navadni pošti na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mlade raziskovalce 2024«. Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).


Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Zagotavljanje enakih možnosti:
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko zagotavlja enakost med spoli in preprečuje vsakršno diskriminacijo med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalce.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca pisno obvestili do 20.05.2024.

Dodatne informacije in opozorila:

Kandidat, ki bo izbran na tem razpisu, se mora posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomski študijski program v letu 2024/2025 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidat za mladega raziskovalca, ki se ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o zaposlitvi.


Ljubljana, 15.03.2024

                                                                                                                 direktor
                                                                                                         prof. dr. Peter Šemrl

Razpisna dokumentacija:

 • Celotno besedilo javnega razpisa,
 • Prijavni obrazec (Obrazec MR-2024),
 • IZJAVA št. 1,
 • IZJAVA št. 2,
 • IZJAVA št. 3,
 • Potrdilo in ocenjevalni list (kandidat ga ne priloži k prijavi).


Besedilo javnega razpisa in prijavna dokumentacija je na voljo tukaj.