Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Za medije Novice Razpis za mlade raziskovalce za leto 2010
Akcije dokumenta

Razpis za mlade raziskovalce za leto 2010

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko razpisuje prosta delovna mesta mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2010.

Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09) razpisujemo prosta delovna mesta 

mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2010

na naslednjih raziskovalnih področjih: 

1. Matematika – pet prostih mest pri naslednjih mentorjih: 

 • prof. dr. Matej Brešar
 • prof. dr. Josip Globevnik
 • prof. dr. Sandi Klavžar
 • prof. dr. Matjaž Omladič
 • prof. dr. Primož Potočnik 

2. Tehnološko usmerjena fizika – eno prosto mesto pri naslednjem mentorju:

 • doc. dr. Zvonko Jagličić 

3. Interdisciplinarne raziskave – eno prosto mesto pri naslednjem mentorju: 

 • prof. dr. Janez Žerovnik 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. juliju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004; ali
 • glede na prvo, drugo in tretjo alineo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto. 

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna. 

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.   

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis. 

Merila za ocenjevanje kandidatov so: 

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome); opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju,
 • že zaključen znanstveni magisterij,
 • vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva,
 • prejete nagrade oziroma priznanja,
 • objavljeni članki,
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu. 

Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  MR-2010;
 • dokazilo o izobrazbi (dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi oziroma potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija; če kandidat še nima diplome oziroma znanstvenega magisterija, mora predložiti izjavo, da bo diplomiral oziroma magistriral do vključno 15.9.2010 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne – Obrazec IZJAVA št. 1);
 • dokazilo o povprečni študijski oceni vseh izpitov in vaj  (brez diplome) – uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), in da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega magisterija in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju, če je kandidat že vpisan;
 • fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidna letnica rojstva;
 • pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s Pravilnikom o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09 in 90/09) – Obrazec IZJAVA št. 2;
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec IZJAVA št. 3

Kandidati prijavi lahko priložijo: 

 • dokazila o morebitnih prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti oziroma odsotnosti zaradi služenja vojaškega roka.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter obvezno z navedbo mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, najpozneje do 24. junija 2010 s priporočeno pošto na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mladega raziskovalca za raziskovalno področje - raziskovalno področje« (navedite raziskovalno področje). Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek pošiljatelja. 

Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil Inštitut v soglasju z izbranimi mentorji. Delovno razmerje bo z izbranimi mladimi raziskovalci sklenjeno za določen čas: 

 • do največ štiri leta in šest mesecev, če so vpisani v štiriletni doktorski študijski program (stari program),
 • največ tri leta in šest mesecev, če so vpisani na 3. stopnjo bolonjskega študijskega programa (novi program). 

Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili do 16.7.2010. 

Ljubljana, 11.5.2010 

Direktor IMFM

prof. dr. Matjaž Omladič 

 

Razpisna dokumentacija:

 • Besedilo javnega razpisa,
 • Prijavni obrazec (Obrazec MR-2010),
 • Izjava št. 1,
 • Izjava št. 2,
 • Izjava št. 3,
 • Potrdilo in ocenjevalni list  (kandidat ga ne priloži k prijavi).

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Povezave na:

 Ostale aktualne novice

06.09.2023 - Vabilo na predavanja na temo prenos dobrih praks ERC in MSCA - 29.09.2023
05.07.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - Part-time job
05.07.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - krajši delovni čas
27.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - two positions
27.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - dve mesti
15.06.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce - dodatno 2023
09.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree
09.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom
15.03.2023 - Public Call to Tender for Young Researchers in 2023
15.03.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce 2023
08.06.2022 - Konferenca - Maribor Graph Theory Conference (MGTC2022)
27.05.2022 - IMFM preoblikovan v javni raziskovalni zavod
13.04.2022 - Delavnica - Workshop on Datasets of Graphs (april 2022, Bled)
12.04.2022 - Konferenca - Complex Analysis, Geometry, and Dynamics (junij 2022, Portorož)
07.04.2022 - Delavnica - Workshop on Symmetries of Graphs (maj 2022, Kranjska Gora)
16.06.2021 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2021
19.02.2020 - PRESTAVLJENO - 8th European Congress of Mathematics (20. - 26.07.2021)
30.09.2019 - PRESTAVLJENO - Mednarodno srečanje LAW'20 (29.06. - 04.07.2020)
24.09.2019 - Uvodna delavnica projekta "Weissova domneva in posplošitve"
09.07.2019 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2019
20.06.2019 - Konferenca - 9th Slovenian International Conference on Graph Theory (Bled'19)
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2019
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2020
29.05.2019 - Delavnica »The 22nd Hereditarnia Workshop on Graph Properties«
22.05.2019 - Konferenca "Maps ∩ Configurations ∩ Polytopes ∩ Molecules ⊆ Graphs"
14.02.2019 - Konferenca ICQ14 - "International Conference on Quasicrystals - ICQ"
14.02.2019 - Konferenca "FPSAC 2019 - Formal Power Series and Algebraic Combinatorics"
06.07.2018 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2018
15.06.2018 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2018
07.06.2018 - Najava javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
16.04.2018 - Konferenca "Stein manifolds and holomorphic mappings"
16.04.2018 - Delavnica "The 21st Korean Workshop in Computational Geometry"
12.04.2018 - Delavnica "Non-commutative structures 2018 (NCS2018)"
19.03.2018 - Letno poročilo 2017
19.07.2017 - "Sattelite Workshop Maniplex"
19.06.2017 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2017
26.05.2017 - Delavnica "SDA 2017"
28.02.2017 - Delavnica "Simetrije Grafov 2017"
06.12.2016 - Mednarodno srečanje LAW'17
16.06.2016 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2016
16.06.2016 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2016
20.05.2016 - Funding for a student to undertake PhD research
23.03.2016 - Konferenca - "Complex Analysis Workshop - Ljubljana"
13.10.2015 - Članek akad. prof. dr. Josipa Globevnika objavljen v reviji Annals of Mathematics
12.10.2015 - Delavnica - "Simetrija grafov"
12.06.2015 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2015
12.06.2015 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2015
04.06.2015 - Announcement of tender for young researchers for 2015
04.06.2015 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2015
13.03.2015 - Konferenca »The 8th Slovenian International Conference on Graph Theory«, junij 2015
13.03.2015 - Znanstveno srečanje »11th Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry«, junij 2015
11.02.2015 - Konferenca "31st European Workshop on Computational Geometry (EuroCG 2015)", marec 2015
23.06.2014 - Javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2014
11.06.2014 - Konferenca "Continuity, Computability, Constructivity" (CCC 2014), september 2014
14.05.2014 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2014
03.10.2013 - Nova mlada raziskovalca
06.05.2013 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2013
26.04.2013 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2013
04.02.2013 - Konferenca CSASC 2013, UP, junij 2013
05.12.2012 - Novi mladi raziskovalci
21.11.2012 - Konferenca CGTA-2013, FMF UL, junij 2013
15.06.2012 - Dve konferenci na FMF UL - junij 2012
10.05.2012 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2012
03.04.2012 - Slovo dr. Janka Lužnika
26.01.2012 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2012
19.12.2011 - Voščilo
01.12.2011 - Prof. dr. Dragan Marušič - novi rektor Univerze na Primorskem
27.10.2011 - Novi mladi raziskovalci
03.10.2011 - Slovo akademika prof. dr. Roberta Blinca
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI - Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI na konferenco KIP
06.06.2011 - 7. konferenca Bled'11
06.06.2011 - 6. konferenca LAW'11
12.05.2011 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2011
10.05.2011 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2011
24.11.2010 - Prof. dr. Janez Mrčun prejel Zoisovo priznanje
18.11.2010 - Sedem novih mladih raziskovalcev
01.10.2010 - Svet IMFM imenoval direktorja
09.09.2010 - Kadrovske spremembe na IMFM v septembru 2010
21.07.2010 - Novo vodstvo IMFM
07.06.2010 - Slavnostna akademija ob 50-letnici IMFM
10.05.2010 - 50. obletnica delovanja IMFM
10.05.2010 - 4. - 9. maj 2010 - Konferenca AMaMeF 2010
26.03.2010 - Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
17.07.2009 - Razpis za mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih mest za aplikativne mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih delovnih mest za mlade raziskovalce na IMFM
24.07.2007 - Razpis za mentorje MR in projekte 2008
12.06.2007 - Razpis prostih mest za mlade raziskovalce na IMFM
17.05.2007 - Nove spletne strani