Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Za medije Novice Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2017
Akcije dokumenta

Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2017

Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2017, št. 6316-2/2017-385, z dne 09.06.2017, v soglasju z izbranim mentorjem razpisujemo prosto delovno mesto

mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2017 na naslednjem raziskovalnem področju:

Matematika – eno prosto mesto pri naslednjem mentorju:

 • prof. dr. Sandi Klavžar.

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje (113. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti):

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje, ali
 • ima izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela), ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, ali
 • ima glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini, in
 • starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje, ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust z naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj  šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Merila za ocenjevanje kandidatov za mlade raziskovalce so:

 • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje; opravljenih mora biti najmanj 80 odstotkov vseh izpitov in vaj;
 • že zaključen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004;
 • vpis v študijski program tretje stopnje;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu;
 • ocena razgovora s kandidatom.

Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. Mentor bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenili glede na postavljena merila.

Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  MR-2017;
 •  pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral do vključno 13.09.2017 in predložil potrdilo o opravljeni diplomi do istega dne (samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še ne bodo diplomirali) – Obrazec IZJAVA št. 1;
 • pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov – Obrazec IZJAVA št. 2;
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec IZJAVA št. 3;
 • dokazilo o izobrazbi:
 • fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopija diplome prve in druge stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) (za tujce uradni prevod);
 • dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju (za tujce uradni prevod);
 • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah ter povprečno oceno za prvo in za drugo stopnjo magistrskega študijskega programa, če kandidatu diploma še ni bila podeljena (za tujce uradni prevod).
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan;
 • originalno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija – tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), in da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj;
 • potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista).

Kandidati prijavi lahko priložijo:

 • dokazila o prejetih nagradah in priznanjih, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in kandidatov opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.

Tujci oz. kandidati, ki so diplomirali v tujini:

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 13.09.2017 (Obrazec IZJAVA št. 1).

V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega progama druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora inštitutu dostaviti še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji
in
 • pretvorbo povprečne ocene študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Čas sklenitve delovnega razmerja:

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko bo z izbranimi kandidati sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, ki ga določa 116. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prijave na razpis:

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 14. julija 2017 na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mlade raziskovalce«. Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili najkasneje do 23.08.2017.


Dodatne informacije in opozorila:

Kandidat, ki bo izbran na tem razpisu, se mora posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomski študijski program v letu 2017/2018 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidat za mladega raziskovalca, ki se ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ljubljana, 15.06.2017

                Direktor

               prof. dr. Jernej Kozak


Razpisna dokumentacija:

 • Celotno besedilo javnega razpisa,
 • Prijavni obrazec (Obrazec MR-2017),
 • IZJAVA št. 1,
 • IZJAVA št. 2,
 • IZJAVA št. 3,
 • Potrdilo in ocenjevalni list (kandidat ga ne priloži k prijavi).

 Povezave na:

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.Ostale aktualne novice

06.09.2023 - Vabilo na predavanja na temo prenos dobrih praks ERC in MSCA - 29.09.2023
05.07.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - Part-time job
05.07.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - krajši delovni čas
27.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - two positions
27.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - dve mesti
15.06.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce - dodatno 2023
09.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree
09.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom
15.03.2023 - Public Call to Tender for Young Researchers in 2023
15.03.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce 2023
08.06.2022 - Konferenca - Maribor Graph Theory Conference (MGTC2022)
27.05.2022 - IMFM preoblikovan v javni raziskovalni zavod
13.04.2022 - Delavnica - Workshop on Datasets of Graphs (april 2022, Bled)
12.04.2022 - Konferenca - Complex Analysis, Geometry, and Dynamics (junij 2022, Portorož)
07.04.2022 - Delavnica - Workshop on Symmetries of Graphs (maj 2022, Kranjska Gora)
16.06.2021 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2021
19.02.2020 - PRESTAVLJENO - 8th European Congress of Mathematics (20. - 26.07.2021)
30.09.2019 - PRESTAVLJENO - Mednarodno srečanje LAW'20 (29.06. - 04.07.2020)
24.09.2019 - Uvodna delavnica projekta "Weissova domneva in posplošitve"
09.07.2019 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2019
20.06.2019 - Konferenca - 9th Slovenian International Conference on Graph Theory (Bled'19)
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2019
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2020
29.05.2019 - Delavnica »The 22nd Hereditarnia Workshop on Graph Properties«
22.05.2019 - Konferenca "Maps ∩ Configurations ∩ Polytopes ∩ Molecules ⊆ Graphs"
14.02.2019 - Konferenca ICQ14 - "International Conference on Quasicrystals - ICQ"
14.02.2019 - Konferenca "FPSAC 2019 - Formal Power Series and Algebraic Combinatorics"
06.07.2018 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2018
15.06.2018 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2018
07.06.2018 - Najava javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
16.04.2018 - Konferenca "Stein manifolds and holomorphic mappings"
16.04.2018 - Delavnica "The 21st Korean Workshop in Computational Geometry"
12.04.2018 - Delavnica "Non-commutative structures 2018 (NCS2018)"
19.03.2018 - Letno poročilo 2017
19.07.2017 - "Sattelite Workshop Maniplex"
26.05.2017 - Delavnica "SDA 2017"
28.02.2017 - Delavnica "Simetrije Grafov 2017"
06.12.2016 - Mednarodno srečanje LAW'17
16.06.2016 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2016
16.06.2016 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2016
20.05.2016 - Funding for a student to undertake PhD research
23.03.2016 - Konferenca - "Complex Analysis Workshop - Ljubljana"
13.10.2015 - Članek akad. prof. dr. Josipa Globevnika objavljen v reviji Annals of Mathematics
12.10.2015 - Delavnica - "Simetrija grafov"
12.06.2015 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2015
12.06.2015 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2015
04.06.2015 - Announcement of tender for young researchers for 2015
04.06.2015 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2015
13.03.2015 - Konferenca »The 8th Slovenian International Conference on Graph Theory«, junij 2015
13.03.2015 - Znanstveno srečanje »11th Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry«, junij 2015
11.02.2015 - Konferenca "31st European Workshop on Computational Geometry (EuroCG 2015)", marec 2015
23.06.2014 - Javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2014
11.06.2014 - Konferenca "Continuity, Computability, Constructivity" (CCC 2014), september 2014
14.05.2014 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2014
03.10.2013 - Nova mlada raziskovalca
06.05.2013 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2013
26.04.2013 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2013
04.02.2013 - Konferenca CSASC 2013, UP, junij 2013
05.12.2012 - Novi mladi raziskovalci
21.11.2012 - Konferenca CGTA-2013, FMF UL, junij 2013
15.06.2012 - Dve konferenci na FMF UL - junij 2012
10.05.2012 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2012
03.04.2012 - Slovo dr. Janka Lužnika
26.01.2012 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2012
19.12.2011 - Voščilo
01.12.2011 - Prof. dr. Dragan Marušič - novi rektor Univerze na Primorskem
27.10.2011 - Novi mladi raziskovalci
03.10.2011 - Slovo akademika prof. dr. Roberta Blinca
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI - Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI na konferenco KIP
06.06.2011 - 7. konferenca Bled'11
06.06.2011 - 6. konferenca LAW'11
12.05.2011 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2011
10.05.2011 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2011
24.11.2010 - Prof. dr. Janez Mrčun prejel Zoisovo priznanje
18.11.2010 - Sedem novih mladih raziskovalcev
01.10.2010 - Svet IMFM imenoval direktorja
09.09.2010 - Kadrovske spremembe na IMFM v septembru 2010
21.07.2010 - Novo vodstvo IMFM
07.06.2010 - Slavnostna akademija ob 50-letnici IMFM
11.05.2010 - Razpis za mlade raziskovalce za leto 2010
10.05.2010 - 50. obletnica delovanja IMFM
10.05.2010 - 4. - 9. maj 2010 - Konferenca AMaMeF 2010
26.03.2010 - Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
17.07.2009 - Razpis za mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih mest za aplikativne mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih delovnih mest za mlade raziskovalce na IMFM
24.07.2007 - Razpis za mentorje MR in projekte 2008
12.06.2007 - Razpis prostih mest za mlade raziskovalce na IMFM
17.05.2007 - Nove spletne strani