Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Za medije Novice Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2012
Akcije dokumenta

Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2012

Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/11 in spremembe) ter Seznama mentorjev, ki bodo v letu 2012 začeli z usposabljanjem mladih raziskovalcev, ki ga je sprejel Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na seji, dne 07.09.2011, s sklepom št. 6316-3/2011-854, razpisujemo prosta delovna mesta

 

mladih raziskovalcev

pri izbranih mentorjih za leto 2012 na naslednjem raziskovalnem področju:

Matematika – tri prosta mesta pri naslednjih mentorjih:

 • prof. dr. Sandi Klavžar
 • prof. dr. Dušan Repovš
 • prof. dr. Peter Šemrl

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(103. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti):

 • ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študij ali
 • ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ali
 • ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 ali
 • glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini in
 • da ni minilo več kot 5 let od zagovora diplome iz prve ali druge alineje oz. od zagovora magisterija iz tretje alineje, pri čemer se petletno obdobje računa do 30. 9. tekočega leta; če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se obdobje od zagovora diplome oz. magisterija podaljša nad 5 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.

Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna, razen v primeru ponovnega vpisa v prvi letnik podiplomskega študija.

Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se obdobje od zagovora diplome oziroma magisterija podaljša nad 5 let. Enako velja za daljšo, več kot šestmesečno, dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • že zaključen znanstveni magisterij;
 • vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva;
 • prejete nagrade oziroma priznanja;
 • objavljeni članki;
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu.

Prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazecObrazec  MR-2012;
 •  dokazilo o izobrazbi:
 • v  fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopijo diplome 2. stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa) (za tujce uradni prevod) ali
 • v  pisno izjavo – Obrazec IZJAVA št. 1, da bo kandidat diplomiral oziroma magistriral do vključno 17.9.2012 in dostavil potrdilo o opravljeni diplomi oziroma o opravljenem zagovoru magisterija do istega dne ali
 • v  fotokopijo znanstvenega magisterija ali potrdilo o zagovoru znanstvenega magisterija ali
 • v  če je kandidat že vpisan na podiplomski študij, priloži potrdilo o vpisu in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju;
 • dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija – tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno), in da je opravljenih vsaj 80% vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
 • potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista);
 • pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkovObrazec IZJAVA št. 2;
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcevObrazec IZJAVA št. 3.

Kandidati prijavi lahko priložijo:

 • dokazila o doseženih nagradah in priznanjih, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in kandidatov opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.

Tujci oz. kandidati, ki so diplomirali v tujini:

Tujci oz. kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 17. septembra 2012 (Obrazec IZJAVA št. 1).

V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora pridobiti:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Sloveniji in
 • pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.

Čas sklenitve delovnega razmerja:

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko bo z izbranimi kandidati sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer za čas financiranja, ki ga določa 106. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Prijave na razpis:

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter z obvezno navedbo mentorja, pri katerem se želijo usposabljati, najpozneje do petka, 22. junija 2012 na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mlade raziskovalce«. Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidatov za mlade raziskovalce bo opravil inštitut v soglasju z izbranimi mentorji. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladih raziskovalcev obvestili najkasneje do 24.8.2012.

Dodatne informacije in opozorila

Kandidati, ki bodo izbrani na tem razpisu, se morajo posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomske študijske programe v letu 2012/2013 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidati za mladega raziskovalca, ki se ne bodo vpisali v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bodo mogli skleniti pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Ljubljana, 09.05.2012

Direktor

prof. dr. Jernej Kozak

Razpisna dokumentacija:

 • Celotno besedilo javnega razpisa,
 • Prijavni obrazec (Obrazec MR-2012),
 • Izjava št. 1,
 • Izjava št. 2,
 • Izjava št. 3,
 • Potrdilo in ocenjevalni list  (kandidat ga ne priloži k prijavi).

Besedilo javnega razzpisa in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Povezave na:Ostale aktualne novice

06.09.2023 - Vabilo na predavanja na temo prenos dobrih praks ERC in MSCA - 29.09.2023
05.07.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - Part-time job
05.07.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - krajši delovni čas
27.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree - two positions
27.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom - dve mesti
15.06.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce - dodatno 2023
09.06.2023 - Job vacancy for the position of Postdoctoral Researcher - Assistant with a Doctorate degree
09.06.2023 - Razpis za podoktorskega sodelavca - Asistent z doktoratom/Asistentka z doktoratom
15.03.2023 - Public Call to Tender for Young Researchers in 2023
15.03.2023 - Javni razpis za mlade raziskovalce 2023
08.06.2022 - Konferenca - Maribor Graph Theory Conference (MGTC2022)
27.05.2022 - IMFM preoblikovan v javni raziskovalni zavod
13.04.2022 - Delavnica - Workshop on Datasets of Graphs (april 2022, Bled)
12.04.2022 - Konferenca - Complex Analysis, Geometry, and Dynamics (junij 2022, Portorož)
07.04.2022 - Delavnica - Workshop on Symmetries of Graphs (maj 2022, Kranjska Gora)
16.06.2021 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2021
19.02.2020 - PRESTAVLJENO - 8th European Congress of Mathematics (20. - 26.07.2021)
30.09.2019 - PRESTAVLJENO - Mednarodno srečanje LAW'20 (29.06. - 04.07.2020)
24.09.2019 - Uvodna delavnica projekta "Weissova domneva in posplošitve"
09.07.2019 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2019
20.06.2019 - Konferenca - 9th Slovenian International Conference on Graph Theory (Bled'19)
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2019
14.06.2019 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2020
29.05.2019 - Delavnica »The 22nd Hereditarnia Workshop on Graph Properties«
22.05.2019 - Konferenca "Maps ∩ Configurations ∩ Polytopes ∩ Molecules ⊆ Graphs"
14.02.2019 - Konferenca ICQ14 - "International Conference on Quasicrystals - ICQ"
14.02.2019 - Konferenca "FPSAC 2019 - Formal Power Series and Algebraic Combinatorics"
06.07.2018 - Dodatni javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2018
15.06.2018 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2018
07.06.2018 - Najava javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
16.04.2018 - Konferenca "Stein manifolds and holomorphic mappings"
16.04.2018 - Delavnica "The 21st Korean Workshop in Computational Geometry"
12.04.2018 - Delavnica "Non-commutative structures 2018 (NCS2018)"
19.03.2018 - Letno poročilo 2017
19.07.2017 - "Sattelite Workshop Maniplex"
19.06.2017 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2017
26.05.2017 - Delavnica "SDA 2017"
28.02.2017 - Delavnica "Simetrije Grafov 2017"
06.12.2016 - Mednarodno srečanje LAW'17
16.06.2016 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2016
16.06.2016 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2016
20.05.2016 - Funding for a student to undertake PhD research
23.03.2016 - Konferenca - "Complex Analysis Workshop - Ljubljana"
13.10.2015 - Članek akad. prof. dr. Josipa Globevnika objavljen v reviji Annals of Mathematics
12.10.2015 - Delavnica - "Simetrija grafov"
12.06.2015 - Public Call for candidates for early stage researchers with selected mentors in 2015
12.06.2015 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2015
04.06.2015 - Announcement of tender for young researchers for 2015
04.06.2015 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2015
13.03.2015 - Konferenca »The 8th Slovenian International Conference on Graph Theory«, junij 2015
13.03.2015 - Znanstveno srečanje »11th Meeting of the International Academy of Mathematical Chemistry«, junij 2015
11.02.2015 - Konferenca "31st European Workshop on Computational Geometry (EuroCG 2015)", marec 2015
23.06.2014 - Javni razpis za mladega raziskovalca za leto 2014
11.06.2014 - Konferenca "Continuity, Computability, Constructivity" (CCC 2014), september 2014
14.05.2014 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2014
03.10.2013 - Nova mlada raziskovalca
06.05.2013 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2013
26.04.2013 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2013
04.02.2013 - Konferenca CSASC 2013, UP, junij 2013
05.12.2012 - Novi mladi raziskovalci
21.11.2012 - Konferenca CGTA-2013, FMF UL, junij 2013
15.06.2012 - Dve konferenci na FMF UL - junij 2012
03.04.2012 - Slovo dr. Janka Lužnika
26.01.2012 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2012
19.12.2011 - Voščilo
01.12.2011 - Prof. dr. Dragan Marušič - novi rektor Univerze na Primorskem
27.10.2011 - Novi mladi raziskovalci
03.10.2011 - Slovo akademika prof. dr. Roberta Blinca
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI - Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL
02.09.2011 - Vabilo UL in LUI na konferenco KIP
06.06.2011 - 7. konferenca Bled'11
06.06.2011 - 6. konferenca LAW'11
12.05.2011 - Javni razpis za mlade raziskovalce za leto 2011
10.05.2011 - Najava javnega razpisa za mlade raziskovalce za leto 2011
24.11.2010 - Prof. dr. Janez Mrčun prejel Zoisovo priznanje
18.11.2010 - Sedem novih mladih raziskovalcev
01.10.2010 - Svet IMFM imenoval direktorja
09.09.2010 - Kadrovske spremembe na IMFM v septembru 2010
21.07.2010 - Novo vodstvo IMFM
07.06.2010 - Slavnostna akademija ob 50-letnici IMFM
11.05.2010 - Razpis za mlade raziskovalce za leto 2010
10.05.2010 - 50. obletnica delovanja IMFM
10.05.2010 - 4. - 9. maj 2010 - Konferenca AMaMeF 2010
26.03.2010 - Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
17.07.2009 - Razpis za mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih mest za aplikativne mlade raziskovalce na IMFM
23.05.2008 - Razpis prostih delovnih mest za mlade raziskovalce na IMFM
24.07.2007 - Razpis za mentorje MR in projekte 2008
12.06.2007 - Razpis prostih mest za mlade raziskovalce na IMFM
17.05.2007 - Nove spletne strani