Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Javni razpisi in javni pozivi Javni razpis za mlade raziskovalce - dodatno 2023

Javni razpis za mlade raziskovalce - dodatno 2023

Akcije dokumenta

Na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/2021), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2022), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/2022) ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, z dne 14.12.2022, objavljamo

                                                                                              javni razpis
                                                          za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko v letu 2023
                                                                                      pri izbranem mentorju


Temeljni subjekti v tem dokumentu ter prilogah so zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za vse spole.

Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca:

 • na raziskovalnem področju: Matematika;
 • v okviru raziskovalnega programa: Algebra in njena uporaba (P1-0288);
 • mentor mlademu raziskovalcu bo: prof. dr. Matej Brešar.


Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot štiri leta. Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust z naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas temu ustrezno podaljša, in sicer za eno leto. Enako velja tudi v primeru odsotnosti zaradi dalj časa trajajoče bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev.

 
Izbran mladi raziskovalec, ki ob prijavi na razpis še ne bo imel zaključenega študijskega programa druge stopnje, mora študij zaključiti najkasneje do 15. septembra 2023.

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko ne zaposluje kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidatov za mlade raziskovalce so:

 • ocena razgovora s kandidatom (največ 5 točk);
 • objavljeni članki (največ 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (največ 3 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja (največ 1 točka);
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).


Vrednotenje meril je razvidno iz priloženega obrazca »Potrdilo in ocenjevalni list«. Mentor bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in jih pisno ocenil glede na postavljena merila.

Obvezna dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec – Obrazec  MR-2023;
 • pisno izjavo kandidata, da bo diplomiral do vključno 15.09.2023 in predložil potrdilo o opravljeni diplomi do istega dne (samo za kandidate, ki na dan prijave na razpis še ne bodo diplomirali) – Obrazec IZJAVA št. 1;
 • pisno izjavo kandidata o varovanju osebnih podatkov – Obrazec IZJAVA št. 2;
 • pisno izjavo kandidata, da še ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev – Obrazec IZJAVA št. 3;
 • dokazilo o izobrazbi:
   • fotokopija univerzitetne diplome ali fotokopija diplome prve in druge stopnje magistrskega študijskega programa (bolonjskega študijskega programa);
   • dokazilo o opravljenem znanstvenem magisteriju;
   • prilogo k diplomi oziroma prilogi k diplomama, če se kandidat vpisuje v prvi letnik študijskega programa tretje stopnje, oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in vajah ter povprečno oceno za prvo in za drugo stopnjo magistrskega študijskega programa, če kandidatu diploma še ni bila podeljena.
 • potrdilo o vpisu na podiplomski študij in dokazilo o opravljenih obveznostih, če je kandidat že vpisan;
 • originalno dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija – tj. dodatek k diplomi oziroma uradno potrjen seznam vseh opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena (izračunana na dve decimalki natančno).
 • potrdilo o državljanstvu (fotokopija osebne izkaznice ali potnega lista, ki jo imetnik lastnoročno podpiše – fotokopija bo imetniku vrnjena po zaključenem postopku iz tega razpisa).


Kandidati prijavi lahko priložijo:

 • dokazila o prejetih nagradah in priznanjih, dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu znanstvenih člankov in kandidatov opis dosedanjega sodelovanju pri raziskovalnem delu,
 • dokazilo o morebitnem porodniškem oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.


Vse osebne podatke, ki jih bodo kandidati navedli v prijavi, bomo uporabili izključno na podlagi zakonov in za namen zaposlitve na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko.

Tujci oziroma kandidati, ki so diplomirali v tujini:

Tujci oziroma kandidati za mladega raziskovalca, ki bodo kandidirali na tem razpisu, morajo imeti urejeno vso potrebno dokumentacijo za zaposlitev v Republiki Sloveniji do 15.09.2023 (Obrazec IZJAVA št. 1).

V primeru, da kandidat za mladega raziskovalca ni opravil študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega progama druge stopnje oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora inštitutu dostaviti še:

 • odločbo visokošolskega zavoda o priznavanju tujega izobraževanja za namen izobraževanja v Republiki Slovenij
in
 • pretvorbo povprečne ocene študijskega programa prve stopnje oziroma študijskega programa druge stopnje glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, ki jo pripravi izvajalec usposabljanja, upoštevaje sistem ocenjevanja v tujini opravljenega izobraževanja.


Čas sklenitve delovnega razmerja:

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko bo z izbranim kandidatom sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, kot ga določa 12. člen Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in mladih raziskovalcev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko, vendar največ za štiri leta.

Prijave na razpis:

Kandidati naj pošljejo prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do ponedeljka, 17. julija 2023:

 • Na elektronski naslov tanja.cvek@imfm.si, s sklicevanjem na zadevo »Razpis za mlade raziskovalce 2023«. V elektronskem sporočilu mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov prebivališča pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Ali
 • Po navadni pošti na naslov Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Razpis za mlade raziskovalce 2023«. Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).


Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Zagotavljanje enakih možnosti:
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko zagotavlja enakost med spoli in preprečuje vsakršno diskriminacijo med osebami, ki kandidirajo za mlade raziskovalce.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca pisno obvestili do 21.08.2023.


Dodatne informacije in opozorila:
Kandidat, ki bo izbran na tem razpisu, se mora posebej prijaviti na razpis za vpis v podiplomski študijski program v letu 2023/2024 na izbrani fakulteti podiplomskega študija. Kandidat za mladega raziskovalca, ki se ne bo vpisal v podiplomski študij do vpisnih rokov, ne bo mogel skleniti pogodbe o zaposlitvi.


Ljubljana, 15.06.2023

                                                                                                                                     direktor
                                                                                                                            prof. dr. Peter ŠemrlRazpisna dokumentacija:

 • Celotno besedilo javnega razpisa,
 • Prijavni obrazec (Obrazec MR-2023),
 • IZJAVA št. 1,
 • IZJAVA št. 2,
 • IZJAVA št. 3,
 • Potrdilo in ocenjevalni list (kandidat ga ne priloži k prijavi).

Besedilo javnega razpisa in prijavne dokuentacije je na voljo tukaj.