Preskoči na vsebino Preskoči na navigacijo

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

Language:
RSS:
Nahajate se tu: Domov Javni razpisi in javni pozivi Javni razpis za direktorja Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko

Javni razpis za direktorja Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko

Akcije dokumenta

Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (v nadaljevanju: IMFM) na podlagi 71. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), 14. člena Sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 67/22), 18. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (z dne 29.08.2022) ter sklepa Upravnega odbora z dne 10.10.2022, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA (M/Ž)

INŠTITUTA ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO


Za direktorja IMFM je lahko imenovan raziskovalec, ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven, s področja dejavnosti inštituta, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
•    aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika,
•    ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
•    ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
•    izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
•    pripravi vizijo razvoja IMFM za pet let,
•    ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
•    izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.

Kandidat mora vlogi priložiti:
•    dokazilo o vrsti in stopnji dosežene izobrazbe,
•    življenjepis z navedbo izkušenj,
•    bibliografijo,
•    dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
•    vizijo razvoja IMFM za pet let.

Direktorja IMFM po predhodnem mnenju Znanstvenega sveta IMFM imenuje Upravni odbor IMFM. Njegov mandat traja pet let s predvidenim začetkom 01.11.2022.

Prijave na javni razpis morajo prispeti na IMFM v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja IMFM«, najkasneje do četrtka, 20.10.2022 do 12.00 ure, ne glede na način pošiljanja.

Kandidati lahko prijave pošljejo po pošti na naslov: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

V izbirni postopek bodo uvrščene samo pravočasno prispele in popolne vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela tudi vloga, iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30-ih dneh od objave javnega razpisa.

Razpis se objavi na spletni strani inštituta ter na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ljubljana, 11. oktober 2022
 
                                                                      prof. dr. Franc Forstnerič
                                                               predsednik Upravnega odbora IMFM